Tuesday, April 26, 2016

మండ్ల చిన్న బాలయ్య గారి ప్రథమ వర్థంతి...

మండ్ల చిన్న బాలయ్య గారి ప్రథమ వర్థంతి.
రేమద్దుల గ్రామ వాస్తవ్యులు మండ్ల చిన్న బాలయ్య
గత సంవత్సం 26.04.2015 రోజు మృతి చేందారు
అయన అత్మకు శాంతి కల్గుగాలని, వారికి శ్రద్దాంజలి ఘటిస్తూ ...
అయన కుమారుడు రవి,మిగత కుటుంబ సభ్యులకు సానుబూతి తేలిజేస్తున్నాము.
No comments:

Post a Comment